Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 4 Lần 4.44%
05 3 Lần 3.33%
50 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
72 3 Lần 3.33%
73 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
93 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Thuận đến 15/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 4 Lần Không tăng
05 3 Lần Giảm 1
50 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Tăng 1
72 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Tăng 2
90 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
16 5 Không tăng
45 5 Không tăng
78 5 Tăng 2
87 5 Tăng 1
90 5 Không tăng
05 4 Giảm 1
26 4 Không tăng
39 4 Không tăng
53 4 Tăng 1
63 4 Không tăng
72 4 Không tăng
73 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 14 Tăng 1
24 11 Không tăng
53 11 Tăng 1
14 9 Giảm 1
16 9 Giảm 1
17 9 Không tăng
26 9 Không tăng
33 9 Không tăng
63 9 Không tăng
73 9 Giảm 1
81 9 Không tăng
87 9 Tăng 1
90 9 Không tăng
21 8 Tăng 1
31 8 Không tăng
42 8 Không tăng
45 8 Không tăng
56 8 Không tăng
61 8 Tăng 1
78 8 Tăng 2
91 8 Không tăng
93 8 Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp

  • 51: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Giảm 1
0
Không tăng 17 Lần
13 Lần Giảm 6
1
Giảm 1 22 Lần
18 Lần Không tăng
2
Giảm 1 20 Lần
20 Lần Không tăng
3
Tăng 3 25 Lần
19 Lần Giảm 1
4
Tăng 1 15 Lần
16 Lần Không tăng
5
Giảm 3 15 Lần
14 Lần Giảm 1
6
Tăng 1 22 Lần
29 Lần Tăng 4
7
Giảm 2 12 Lần
17 Lần Tăng 2
8
Tăng 2 16 Lần
18 Lần Tăng 3
9
Không tăng 16 Lần